logo

Udruga Ples i dijete - Dance and the Child International - daCi Hrvatska

Osnovana je 2006. godine kao ogranak međunarodne asocijacije Dance and the Child International (daCi) s ciljem promicanja prava svakog djeteta i mlade osobe do osamnaeste godine života na plesni odgoj, obrazovanje i stvaralački izraz pokretom i plesom bez obzira na rasnu, spolnu, vjersku, etničku, nacionalnu ili socijalnu pripadnost.

Osnivači Udruge su Škola suvremenog plesa Ane Maletić (Zagreb), Branka Petričević (Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb) i Vesna Pintar (Poliklinika SUVAG, Zagreb). Uz svoju redovnu djelatnost Udruga organizira radionice za plesne pedagoge i djecu pod vodstvom međunarodnih i domaćih plesnih pedagoga te održava radionice kreativnog plesa po predškolskim ustanovama, dječjim domovima i općeobrazovnim ustanovama. Od 2010. godine priređuje za svoje članove daCi festival malih plesnih formi, a od 2011. organizira Festival malih plesnih formi za amaterske plesne ansamble Zagreba. Za svoju djelatnost Udruga prima potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport (kulturno-umjetnički amaterizam).

Što je daCi?

Dance and the Child International (daCi) je neprofitna međunarodna organizacija osnovana s ciljem promicanja rasta i razvoja plesa za djecu i mlade u svim zemljama svijeta. Osnovana je 1978. godine u Edmontonu, Kanada, da bi već 1980. postala autonomnim ogrankom krovne svjetske organizacije za ples - CID (Conseil International de la Danse) pri UNESCU, Pariz. S članstvom u gotovo 30 zemalja svijeta, daCi je jedinstvena asocijacija pojedinaca i grupa koja promiče ideju da svako mlado biće ima pravo na kreativni izraz pokretom i plesom, bez obzira na rasnu, vjersku, spolnu, etničku, nacionalnu ili socijalnu pripadnost.

plakat

Ciljevi daCi-a

  • Omogućiti djeci i mladeži cijeloga svijeta da dožive ples kao stvaraoci, izvođači i gledaoci.
  • Zalagati se za pravo na očuvanje kulturnog nasljeđa uključivanjem svih oblika plesnog izraza te razvijanjem svijesti o njihovoj sociološkoj i kulturološkoj različitosti.
  • Poticati uvođenje plesnog odgoja u općeobrazovni sustav na državnoj razini i u lokalne programe šire društvene zajednice.
  • Omogućiti međunarodne kontakte i suradnju među članstvom, posebice na području nastavnih planova i programa.
  • Poticati i omogućiti znanstvene projekte i istraživanja u svim vidovima plesa za djecu i mladež.